Miljö

  • TKVAB :s målsättning är att arbeta miljöriktigt och energisnålt samt att sträva efter att ständigt förbättra oss i vårat miljöarbete.
  • Miljöhänsyn skall väga in i all för verksamheten stora som små beslut.
  • Miljöansvar ställs så långt som möjligt på inköp,tillverkning, administration och logistik.
  • Vi strävar efter att göra all personal medvetna om miljöproblem genom kunskap och utbildning så att de kan leva upp till företagets miljömålsättning.
  • Vi följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som branchen berörs av.
  • Företagets avfall skall källsorteras.

Vårt miljöarbete skall fortlöpande kontrolleras och förbättras och miljöpolicyn ses över så att den är hårdare än de krav som ställs.
Detta för att ge ett försprång vid framtida skärpta krav.

Miljöpolicy

Kontakta oss för mer information